Dla kogo

Podmioty do których projekt jest adresowany:

  1. przedszkola, szkoły, domy dziecka, placówki korekcyjno-wychowawcze;
  2. rady osiedlowe, wspólnoty mieszkaniowe, dzielnicowe (gminne) domy kultury i kluby;
  3. mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego.

 

Podmioty-współorganizatorzy:

  1. lokalne władze, organizacje społeczne, animatorzy kultury;
  2. organizacje gospodarcze;
  3. kluby Rotary;
  4. przedsiębiorcy;
  5. wolontariat